ពិព័រណ៍ Bingo Exhibition

AHR EXPO CHICAGO 2018


អាកាសធាតុពិភពលោកឆ្នាំ 2017


AHR EXPO LAS VEGAS 2017


ទឹកអាស៊ីឆ្នាំ 2016


China Machinex 2015