ទាក់ទង Bingo

ក្រុមហ៊ុនប៊្លុងសឹងធ័រឌី។ , LTD ។

ក្រុមហ៊ុនវ៉េងហ៊ួងប៊ីងហ្គោ IMP & EXP ខូអិលធីឌី។សាខាសៀងហៃ

បន្ថែម: អគារទី 2 សួនវិទ្យាសាស្រ្តស៊ាងហៃហួយលេខ 11 ផ្លូវ 911 ហុលឡានប៊ូសានសៀងហៃឆ្នាំ 200431

ទូរស័ព្ទ: 0086-21-66189131 / 66189133

ទូរសារ: 0086-21-66189132

MOB: 0086-13356171616